Home

Financiële ontwikkeling

Het Investeringsfonds is in 2015 ingesteld om een impuls te geven aan de prioriteiten uit de Visie Ede 2025 ‘Ede kiest voor Food’ en het Bestuursakkoord 2018-2020 ‘Ruimte voor Ede’. Het fonds heeft ons de afgelopen jaren in staat gesteld om te investeren in speerpunten als food, buitengebied, KennisAs/Agrifood 2030, levendig centrum, klimaatbeleid, biodiversiteit en duurzaamheid. Ook is uit het fonds geput voor strategische projecten als Regio Deal, WFC en Verkabeling hoogspanningslijnen. Het Investeringsfonds loopt per 31 december 2021 af. Voor 2020 was ruim € 6 miljoen aan bestedingen begroot, voor 2021 voor ongeveer € 4 miljoen.

Zoals eerder al is aangegeven staan we richting programmabegroting, nog los van de effecten corona, voor de opgave om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief. Het is logisch om nu al naar het investeringsfonds te kijken, zeker als een extra inspanning nodig is om de ambities van het bestuursakkoord te realiseren. Afweging hierover vindt echter pas plaats bij de programmabegroting, als het begrotingsjaar 2020 al grotendeels voorbij is. 
Daarom wordt voorgesteld om voor 2020 te besluiten tot een generieke korting van 10%. Deze generieke korting kan niet toegepast worden op de bijdrage Regio Deal (inclusief WFC Experience) en de verkabeling hoogspanningslijnen in verband met onderliggende raadsbesluiten en/of externe afspraken. 
Deze generieke korting levert voor 2020 ongeveer € 0,5 miljoen op, die vooralsnog wordt gereserveerd en bij de programmabegroting ingezet kan worden voor het dekken van knelpunten en wensen.

In 2019 is op een aantal onderwerpen vertraging opgetreden. Voorgesteld wordt om deze middelen beschikbaar te stellen in 2020. Het betreft:

  • Regio Deal Foodvalley: € 289.000

Dit budget maakt onderdeel uit van de vorig jaar gereserveerde en toegezegde Edese bijdrage van € 1 miljoen aan de Regio Deal. Alle acht regiogemeenten dragen financieel bij aan de deal.

  • Behoud, herstel en ontwikkeling biodiversiteit: € 160.000

Middelen zijn benodigd voor de bekalking van de bossen. Deze werkzaamheden zijn uitgesteld en vinden nu in 2020 plaats.

  • Naar een klimaatrobuust Ede: € 76.000

In 2020 wordt het (uitvoerings)programma voor klimaatadaptatie opgesteld en gestart.

  • Verkabeling hoogspanningslijnen: € 31.000

Dit budget is voor de kosten van het project, waarbij een risico is op overschrijding. Hierover wordt meer bekend als het definitief ontwerp gereed is, vermoedelijk deze zomer.

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 14:29:50 met de export van 06/02/2020 13:06:10