Home

Bijlagen

bedragen x € 1

Progr

Type

I/S

Nr.

Naam reserve

Boekwaarde 01-01-2020

Resultaat-bestemming

Boekwaarde 01-01 na resultaat-bestemming

Rente

Bij

Af

Afschrijvings-bijdrage

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Boekwaarde 31-12-2023

Boekwaarde 31-12-2024

1

OBR

I

R430

Onderwijs - Huisvesting

1.781.143

0

1.781.143

0

0

-1.781.143

0

0

0

0

0

0

1

OBR

I

R440

Cultuur

405.218

0

405.218

0

56.887

-153.000

0

309.105

252.992

221.879

160.766

129.653

1

OBR

I

R441

Kunst en Cultuur - Ontwikkelfonds

235.564

0

235.564

7.067

3.205

-110.000

0

135.836

133.116

130.314

127.428

124.456

1

OBR

I

R442

Kunstaankopen

406.368

0

406.368

0

50.000

-158.620

0

297.748

80.248

248

37.748

75.248

1

OBR

I

R443

Monumenten

207.245

0

207.245

0

120.000

-159.000

0

168.245

173.245

128.245

129.388

130.531

1

ERK

S

R647

Sporthal Ut Sporthuus

848.911

0

848.911

25.467

0

0

-47.387

826.991

804.414

781.159

757.207

732.536

1

ERK

S

R660

Museum Oud Lunteren

33.211

0

33.211

996

0

0

-1.629

32.578

31.926

31.255

30.564

29.852

1

ERK

S

R661

Kijk- en Luistermuseum

21.403

0

21.403

642

0

0

-2.013

20.032

18.620

17.166

15.668

14.125

2

OBR

I

R433

Onderwijs - Achterstandsbeleid

1.786.819

76.000

1.862.819

0

182.529

-60.901

0

1.984.447

2.166.976

2.349.505

2.532.034

2.714.563

3

OBR

I

R439

Legaat van Lagen

397.394

0

397.394

11.922

0

-11.922

0

397.394

397.394

397.394

397.394

397.394

3

OBR

I

R453

Inburgering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

OBR

I

R456

Arbeidsmarkt Regio Foodvalley

1.488.392

0

1.488.392

0

0

0

0

1.488.392

1.488.392

1.488.392

1.488.392

1.488.392

3

OBR

I

R460

Maatschappelijke opvang

2.495.703

0

2.495.703

0

160.000

-427.000

0

2.228.703

2.180.703

2.132.703

2.084.703

2.036.703

3

OBR

I

R461

Vrouwenopvang/geweld in afh.relaties

337.500

0

337.500

0

0

-241.200

0

96.300

109.700

123.100

136.500

149.900

3

OBR

S

R462

Opvang Beschermd Wonen

2.900.526

0

2.900.526

0

932.000

0

0

3.832.526

2.171.526

1.907.526

1.643.526

1.379.526

3

OBR

I

R463

Fonds Impuls Sociaal Domein

1.024.098

0

1.024.098

0

559.403

-1.203.098

0

380.403

0

0

0

0

4

OBR

I

R411

Parkeren

248.790

0

248.790

0

0

0

0

248.790

248.790

248.790

248.790

248.790

4

ERK

S

R681

Kapitaallasten Verkeer

230.186

0

230.186

6.906

0

0

-13.062

224.030

217.874

211.718

205.562

199.406

4

ERK

S

R682

Kapitaallasten Parkeren

129.996

0

129.996

3.900

0

0

-7.413

126.483

122.971

119.458

115.945

112.432

5

BR

S

R300

Afval

3.276.484

0

3.276.484

0

0

-1.053.308

0

2.223.176

1.392.513

495.416

356.885

218.354

5

OBR

I

R470

Spoorzone Ede

13.665.071

0

13.665.071

409.952

4.815.399

-9.405.304

0

9.485.118

10.044.672

10.621.012

2.732.239

7.883

5

OBR

I

R471

Parklaan

2.668.898

0

2.668.898

80.067

5.167.430

-7.916.394

0

1

851.016

25.531

26.284

224.890

5

OBR

I

R475

Landschapsfonds

58.258

0

58.258

0

115.000

-50.000

0

123.258

188.258

253.258

318.258

383.258

5

OBR

I

R477

Starters- en doorstromers

2.194.143

0

2.194.143

65.824

175.000

-235.000

0

2.199.967

2.210.966

2.222.295

2.233.964

2.250.983

5

OBR

I

R480

Bodemsanering

281.318

0

281.318

0

82.000

-178.000

0

185.318

206.318

227.318

248.318

274.318

5

ERK

S

R680

Structuurvisie Buitengebied

330.652

0

330.652

9.920

0

0

-8.027

332.545

301.054

269.619

238.184

206.743

5

ERK

S

R683

R&T route structuren

210.962

0

210.962

6.329

0

-4.500

0

212.791

199.675

186.615

173.163

159.758

5

BRG

I

R700

Grondbedrijf

0

0

1.747.750

-715.000

0

1.032.750

1.789.500

2.256.250

2.565.667

2.583.334

6

OBR

I

R400

Overgangsrecht FLO

888.385

294.000

1.182.385

0

0

-313.109

0

869.276

628.408

493.343

493.343

493.343

7

OBR

I

R416

Begraven

571.682

0

571.682

0

0

-114.190

0

457.492

282.011

117.743

0

0

7

OBR

I

R417

Groot onderhoud openbare ruimte

2.502.670

0

2.502.670

0

0

-486.469

0

2.016.201

2.016.201

2.016.201

2.016.201

2.016.201

7

ERK

S

R605

Riolering buitengebied

6.773.871

0

6.773.871

203.216

0

0

-697.143

6.279.944

5.786.017

5.292.090

5.009.846

4.727.602

8

AR

I

R100

Algemene reserve

17.147.127

2.707.000

19.854.127

0

8.869.838

-10.214.000

0

18.509.965

20.010.106

17.709.995

15.225.884

12.741.773

8

OAR

S

R200

Algemene reserve - Begroting

6.620.841

0

6.620.841

198.625

0

-198.625

0

6.620.841

6.620.841

6.620.841

6.620.841

6.620.841

8

OAR

S

R201

Algemene reserve - Rente begroting

9.656.273

0

9.656.273

289.689

0

-289.689

0

9.656.273

9.656.273

9.656.273

9.656.273

9.656.273

8

OBR

I

R491

Lokale arbeidsvoorwaarden

156.705

0

156.705

0

102.000

-202.000

0

56.705

56.705

56.705

56.705

56.705

8

OBR

I

R492

BTW - Compensatiefonds

800.829

0

800.829

0

2.937.266

-2.367.241

0

1.370.854

1.900.879

2.540.904

3.060.929

3.580.954

8

OBR

I

R495

Overlopende verplichtingen

904.388

6.589.000

7.493.388

0

0

-5.156.000

0

2.337.388

2.337.388

2.337.388

2.337.388

2.337.388

8

OBR

I

R499

Investeringsfonds Impuls Ede

1.991.423

0

1.991.423

0

9.514.905

-6.417.000

0

5.089.328

4.283.856

1.635.403

662.422

662.422

8

PBR

I

R500

Bedrijfsmiddelen - Personeel

2.493.618

0

2.493.618

0

88.442

-1.297.477

0

1.284.583

1.243.480

1.331.922

1.420.364

1.508.806

8

PBR

I

R501

Bedrijfsmiddelen - Kapitaallasten

104.909

0

104.909

3.147

99.723

-84.182

0

123.597

222.528

278.819

287.576

295.747

8

PBR

I

R502

Bedrijfsmiddelen - Algemeen

4.370.973

0

4.370.973

131.129

102.157

-22.384

-184.600

4.397.275

4.413.917

4.431.058

4.448.714

4.466.899

8

PBR

I

R503

Bedrijfsmiddelen - Huisvesting

2.928.564

0

2.928.564

87.857

446.722

-174.004

-641.895

2.647.244

2.423.309

2.260.971

2.274.943

2.289.334

8

PBR

I

R504

Bedrijfsmiddelen - Automatisering

2.895.646

0

2.895.646

0

1.960

-731.070

-4.408

2.162.128

1.628.530

924.300

650.043

375.786

8

ERK

I

R621

Egal.res.Kaplast gem.vastgoed

13.734.321

0

13.734.321

412.032

0

0

-957.034

13.189.319

12.718.596

12.247.781

11.792.052

11.348.247

8

ERK

I

R622

Egal.res.Kaplast OHW

1.165.001

0

1.165.001

34.950

0

-34.950

0

1.165.001

1.165.001

1.100.001

1.100.001

1.100.001

8

ERK

S

R623

Reserve exploitatie vastgoed

732.287

0

732.287

0

196.632

0

-221.458

707.461

667.962

654.385

656.745

659.105

Totaal

114.103.766

9.666.000

123.769.766

1.989.637

36.526.248

-51.965.780

-2.786.069

107.533.802

105.844.867

98.552.289

86.774.847

81.210.455

AR

Algemene reserve

BR

Bestemmingsreserve

BRG

Bestemmingsreserve grondbedrijf

ERK

Egalisatiereserve kapitaallasten

OAR

Overige algemene reserve

OBR

Overige bestemmingsreserve

PBR

Personeels- en bedrijfsreserve

 

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 14:29:50 met de export van 06/02/2020 13:06:10