Home

Gevolgen coronacrisis

De maatregelen van de lockdown die de overheid oplegt aan de maatschappij zorgen voor een enorme druk bij de overheden om tegemoetkoming in geleden schade. Het voortbestaan van veel ondernemingen en organisaties staat op het spel. Met een ongekende snelheid hebben de overheden tal van regelingen in het leven geroepen. Ondanks de snelheid voorzien generieke regelingen niet in uitzonderingssituaties en/of komt deze hulp voor sommige groepen te laat.  

Om hier adequaat en tijdig op in te kunnen spelen heeft het college behoefte aan enige regelruimte in de vorm van een overbruggingsfaciliteit. De gemeenteraad wordt voorgesteld een faciliteit van maximaal € 0,5 miljoen in te stellen. Dit is inclusief de financiële gevolgen verbonden aan ons besluit om de terrashuur tot 1 juni kwijt te schelden. Als dekking wordt de bijdrage van € 0,33 miljoen van de provincie voorgesteld, aangevuld met € 0,17 miljoen eigen middelen (onderuitputting kapitaallasten 2020).

De faciliteit heeft ten dele een revolverende werking. Zodra zicht is op vergoeding van de bestedingen ten laste van de faciliteit door bijvoorbeeld het Rijk, dan komt dit alsnog ten goede aan de faciliteit en zijn dit geen extra te besteden middelen. Zolang de voorgestelde inzet in lijn ligt met de rijks- of provinciale maatregelen, zijn hier in principe weinig risico's aan verbonden. Teruggevallen kan worden op de basisafspraak dat gemeenten door de crisis er financieel niet op achteruit mogen gaan. Daarnaast kan de faciliteit ook ingezet worden voor cofinanciering om bedragen vanuit het Rijk of de provincie Gelderland te matchen.

Over het verloop van de overbruggingsfaciliteit, inclusief de aanwending wordt verslag gedaan in de eerder voorgestelde nieuwe paragraaf 'Gevolgen coronacrisis'.

Voor de besteding van het fonds gaan we uit van het bestaande kaders voor maatwerk: 'Wij (de gemeente Ede) gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen binnen een corona gerelateerd vraagstuk. Wij vragen van betrokkenen voorliggende voorzieningen van het rijk, provincies en banken ten volle te benutten. Wij kijken naar onze (aanvullende) rol voor het bieden van steun en andere oplossingen, leveren maatwerk en zijn coulant waar nodig.'

Voor een beroep op de overbruggingsfaciliteit hebben wij aandacht voor:

  • in stand houden van basisvoorzieningen en cruciale infrastructuur;
  • kwetsbare groepen en borging van zorg;
  • een evenwichtig maatregelenpakket;
  • onderscheid tussen korte en lange termijn impact;
  • juridische kaders (bevoegdheden, staatssteunaspecten);
  • financiële kaders (gezonde financiële huishouding);
  • het uitgangspunt dat het thema ook in de herstelfase prioriteit heeft.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 14:29:50 met de export van 06/02/2020 13:06:10