Inleiding

Wat begon op een dierenmarkt eind 2019 in Wuhan, China, heeft inmiddels de hele wereld in zijn greep. Het coronavirus is door onze moderne levensstijl in staat gebleken zich binnen een paar maanden over de hele wereld te verspreiden. Maatregelen om de spreiding van het virus tegen te gaan, hebben een grote impact op ons dagelijks leven. De gezondheidscrisis wordt inmiddels gevolgd door een economische crisis. Hoewel veel bedrijven geholpen worden om overeind te blijven, verliezen meer en meer mensen hun baan. We kunnen de diepte en de duur van de economische neergang niet voorspellen.
Normaliter brengt het college voor het zomerreces een perspectiefnota uit. Daarin beschrijven we de kaders, voor de volgende begrotingsjaren. Een uitgebreid document waarin we vooral stil staan bij de ontwikkelingen in alle begrotingsprogramma’s en het investeringsfonds. Dit jaar kiezen we ervoor om geen uitgebreide perspectiefnota op te stellen. Door de coronacrisis en de economische gevolgen was het de afgelopen maanden niet voldoende mogelijk om in te schatten wat het financieel perspectief de komende jaren zou zijn.

Voor u ligt daarom de Financiële Barometer 2020. In deze Financiële Barometer presenteren we een actualisatie van de begroting voor het jaar 2020 en beogen we een beperkt aantal financiële knelpunten voor dit jaar op te lossen. Het gaat om knelpunten die onvermijdelijk zijn en waarvoor uitstel van de afweging ongewenst is. In de Financiële Barometer wordt geen doorkijk gegeven naar knelpunten en nieuw beleid vanaf 2021. De afweging hierover zal plaats vinden in de Programmabegroting 2021-2024.

Op dit moment presenteren wij u – met de kennis van nu - een sluitend financieel beeld voor 2020. De knelpunten en risico’s die genoemd worden in deze Financiële Barometer zijn op te lossen binnen het financieel kader. Dat komt omdat we dit jaar een aantal financiële meevallers hebben. Tegelijkertijd weten we één ding zeker; veel zaken zijn door de coronacrisis nog onzeker. Daarom stellen we voor om de nog beschikbare ruimte in 2020 van bijna € 2,5 miljoen te reserveren om de weerbaarheid van onze begroting voor de korte termijn te vergroten. Dit bedrag zal hard nodig zijn voor knelpunten die zich de komende tijd nog aandienen, onder andere als gevolg van de coronacrisis.

Kunnen we dan niets zeggen over de financiële gevolgen van de coronacrisis? Zeker wel! In deze Financiële Barometer gaan we in hoofdstuk drie in op de financiële gevolgen van de coronacrisis. Ondanks de vele onzekerheden die er nog steeds zijn, hebben we gepoogd in dit hoofdstuk een beeld te geven van deze gevolgen. Uiteraard zullen we in de programmabegroting verder ingaan op de gevolgen van de coronacrisis.

De afweging van financiële knelpunten in 2021 en verder en financiering van aanvullende beleidswensen vindt plaats bij de Programmabegroting 2021-2024. Deze zal, zoals gebruikelijk, half oktober aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Het college en de ambtelijke organisatie zijn inmiddels gestart met het voorbereiden van de programmabegroting. Uit een eerste inventarisatie van financiële knelpunten is duidelijk dat we een flinke opgave hebben om de programmabegroting sluitend te krijgen, ook zonder de effecten van de coronacrisis. Het college is dan ook begonnen met de voorbereidingen om te komen tot een pakket aan ombuigingen die in de Programmabegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Leon Meijer
Wethouder Financiën

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 14:29:50 met de export van 06/02/2020 13:06:10