Home

Bijlagen

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting 2020

Actuele begroting 2020

01 Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

23.325

N

25.403

N

Baten

428

V

428

V

Saldo

22.897

N

24.975

N

Storting reserves

263

N

264

N

Onttrekking reserves

501

V

2.519

V

Saldo resultaat

22.660

N

22.720

N

02 Preventieve ondersteuning

Lasten

27.522

N

29.101

N

Baten

3.307

V

4.679

V

Saldo

24.215

N

24.422

N

Storting reserves

594

N

528

N

Onttrekking reserves

440

V

1.306

V

Saldo resultaat

24.368

N

23.644

N

03 Individuele ondersteuning

Lasten

133.857

N

138.246

N

Baten

27.632

V

29.830

V

Saldo

106.226

N

108.416

N

Storting reserves

1.792

N

1.320

N

Onttrekking reserves

1.327

V

1.022

V

Saldo resultaat

106.690

N

108.714

N

04 Economie en Mobiliteit

Lasten

20.268

N

18.549

N

Baten

15.341

V

13.680

V

Saldo

4.927

N

4.869

N

Storting reserves

8

N

8

N

Onttrekking reserves

3.694

V

3.648

V

Saldo resultaat

1.242

N

1.229

N

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

66.482

N

69.704

N

Baten

56.558

V

55.678

V

Saldo

9.923

N

14.025

N

Storting reserves

14.082

N

18.667

N

Onttrekking reserves

13.000

V

21.766

V

Saldo resultaat

11.006

N

10.926

N

06 Veiligheid

Lasten

12.861

N

13.033

N

Baten

1.588

V

1.588

V

Saldo

11.273

N

11.445

N

Storting reserves

0

N

0

N

Onttrekking reserves

313

V

348

V

Saldo resultaat

10.960

N

11.097

N

07 Kwaliteit leefomgeving

Lasten

32.889

N

32.920

N

Baten

14.476

V

14.279

V

Saldo

18.413

N

18.641

N

Storting reserves

2.016

N

2.016

N

Onttrekking reserves

1.917

V

1.867

V

Saldo resultaat

18.512

N

18.790

N

08 Bestuur en Organisatie

Lasten

54.156

N

59.183

N

Baten

248.788

V

249.740

V

Saldo

194.632

V

190.558

V

Storting reserves

18.885

N

15.713

N

Onttrekking reserves

19.692

V

22.275

V

Saldo resultaat

195.439

V

197.120

V

Totaal

Lasten

371.361

N

386.138

N

Baten

368.119

V

369.902

V

Saldo

3.242

N

16.236

N

Storting reserves

37.640

N

38.516

N

Onttrekking reserves

40.882

V

54.752

V

Saldo resultaat

0

N

0

N

Wijzigingen tussen primitieve begroting en actuele begroting worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de verwerking van de mutaties Programmabegroting 2020-2023, MPG en de toedeling prijscompensatie. Daarnaast zijn de reserves geactualiseerd op basis van voortgang projecten zoals Spoorzone, Parklaan, MPG en Onderwijshuisvesting.
In het kort volgt hier per programma, waar van toepassing, een korte toelichting.

Programma 1
Raming onderhoudskosten onderwijshuisvesting te dekken uit reserve onderwijs huisvesting van € 1,8 miljoen. Het betreft een verschuiving in de tijd.

Programma 2
Eind 2019 is voorlopige beschikking onderwijsachterstandenbeleid ontvangen. Hierop is zowel de lasten als batenkant met € 887.000 aangepast.
Herstructurering sociale basis: meer lasten en hogere onttrekking reserve van € 600.000.
Een verschuiving naar programma 3 van Thuisondersteuning € 500.000.
Toevoeging middelen algemene uitkering voor Veilig Thuis.

Programma 3
Mutatie septembercirculaire algemene uitkering Beschermd Wonen € 1,3 miljoen.
Een verschuiving vanaf programma 2 van Thuisondersteuning € 500.000.
Actualisatie rijksbijdrage inkomensondersteuning € 400.000.
Actualisatie lasten en reserve Arbeidsmarktregio per saldo € 300.000.

Programma 4
De MPG lite 2019, onderdeel Werken, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2020-2023 is verwerkt, € 1,8 miljoen.

Programma 5
Jaarlijks wordt gekeken naar de verwachte inkomsten en uitgaven op de Spoorzone en de Parklaan. Begroting wordt budgettair neutraal via stortingen en onttrekkingen uit de reserves Spoorzone en Parklaan aangepast naar de verwachte werkelijkheid van dit jaar, lasten € 3,5 miljoen, stortingen € 4,8 miljoen en onttrekkingen € 8,3 miljoen.
De MPG lite 2019, onderdeel Wonen, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2020-2023 is budgettair neutraal verwerkt, lasten € 245.000, baten € 95.000, stortingen - € 280.000 en onttrekkingen - € 65.000.
Afval is een budgettair neutrale verwerking van lasten € 324.000, baten € 638.000 en onttrekking reserve - € 313.000.

Programma 8
Verwerking Regio Deal lasten € 4,5 miljoen en onttrekking reserve € 4,5 miljoen.
Mutatie bedrijfsvoeringsreserves: storting - € 2,5 miljoen en onttrekking - € 1,5 miljoen
Mutatie algemene uitkering programmabegroting baten € 1,7 miljoen
Financiering baten - € 0,5 miljoen.
Algemene reserve programmabegroting: onttrekking € 225.000.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 14:29:50 met de export van 06/02/2020 13:06:10