Noodzaak tot ombuigingen

Het college en de ambtelijke organisatie zijn gestart met het proces om te komen tot de Programmabegroting 2021-2024. Daarbij is een eerste inventarisatie gemaakt van de financiële knelpunten vanaf 2021 en aanvullende beleidswensen, onder andere naar aanleiding van de mid term review van het college op het Bestuursakkoord Ruimte voor Ede.

Een goede weging van deze knelpunten en beleidswensen moet de komende periode nog plaats vinden. Op dit moment gaan we ervan uit dat het waarschijnlijk gaat om een bedrag van tussen de € 4 en € 6 miljoen aan knelpunten en wensen, los van de eventuele meerjarige consequenties van de coronacrisis. Drie onderwerpen zijn op dit moment erg bepalend en onontkoombaar voor dit financiële beeld. Om optimale brandweerzorg te kunnen garanderen en vanuit de verplichting van goed werkgeverschap, is het streven om per 1 januari 2021 over te gaan naar de 24/7 dienst. Het structurele bedrag ingaande op 1 januari 2021 bedraagt € 1,5 miljoen. Het openhouden van locatie Stadspoort zou jaarlijks ca. 1,5 tot 2 ton meerkosten met zich meebrengen. Door het instellen van een 24/7 dienst vanuit 1 centrale post is de uitruk voldoende geborgd en derhalve niet noodzakelijk om de brandweerkazerne Stadspoort open te houden.
Naast dit onderwerp doen zich nog voor een tekort op de jeugdhulp van € 1,3 miljoen in 2021 en knelpunten in de onderwijshuisvesting. In de programmabegroting komen we uiteraard terug bij alle knelpunten en beleidswensen.

In de begroting is op dit moment geen ruimte voor € 4 tot € 6 miljoen aan knelpunten en wensen. Daarom is het college begonnen met de voorbereidingen om te komen met een flink pakket aan ombuigingen in de Programmabegroting 2021-2024. Het besluit over deze maatregelen is uiteraard straks aan de gemeenteraad. Dit betekent een forse financiële opgave.

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 14:29:50 met de export van 06/02/2020 13:06:10