Home

Bijlagen

Het instellen en opheffen van een reserve is de bevoegdheid van de raad. Conform de Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Ede 2016 volgt onderstaand een toelichting op de in te stellen reserve.

  • Soort reserve: het betreft een overige bestemmingsreserve (OBR).

Doel reserve: Het gemeentelijk Bomenfonds biedt de mogelijkheid om budget te reserveren voor bomen die niet binnen projecten gecompenseerd kunnen worden. Dit budget wordt op een later moment ingezet voor de aanplant van bomen op een andere locatie.

  • Motief reserve: in de APV (onderdeel houtopstanden) is bepaald dat indien herplant geen of onvoldoende compensatie biedt de aanvrager van een kapvergunning verplicht is een vergoeding te storten in het gemeentelijk bomenfonds (art. 4.11d lid. 1b). Het college kan nadere regels stellen over het gemeentelijk bomenfonds (art. 4.11d lid 2). Deze regeling draagt eraan bij dat het groene kapitaal van de gemeente Ede behouden blijft en dat er niet verder wordt ingeboet op het areaal bomen.
  • Omvang van de reserve: de reserve kent bij aanvang een omvang van € 0.
  • Omvang en wijze van stortingen: de reserve wordt gevuld met financiële middelen van kapvergunningsplichtige bomen, die fysiek niet gecompenseerd kunnen worden door bomen op de locatie waar ze geveld zijn. De financiële compensatie vindt plaats op basis van de tabel ‘Compensatierekentabel bomen Gemeente Ede’ opgenomen in het Bomenfonds Ede 2020 (zaaknummer 138310).
    Omvang en wijze van onttrekkingen: Burgemeester en wethouders stellen elk jaar vóór 15 oktober een plantlijst vast, waarin wordt aangegeven wat het totaal aan ontvangen bedragen is en waar de gemeente voornemens is bomen te planten. De locatie van de aanplant van de bomen wordt bepaald volgens de prioriteringsvolgorde (art. 2 Bomenfonds Ede 2020) om het groene beeld van de gemeente Ede te blijven waarborgen. In artikel 4 van het Bomenfonds staat beschreven welke kosten behoren tot herplant. Het beschikbaar budget binnen de reserve is kaderstellend voor de onttrekkingen.
  • Noodzakelijke rentetoevoeging: er wordt geen rente toegevoegd aan de reserve.
  • De reserve wordt vóór resultaatbestemming afgewikkeld. Gelijktijdig met het vaststellen van de plantlijst wordt jaarlijks aan het college inhoudelijk verantwoording afgelegd.
  • Start- en einddatum: de reserve wordt ingesteld per 1 juni 2020. De reserve kent geen einddatum. Dit is passend omdat de reserve doorlopend gevuld wordt vanuit projecten.
  • Budgethouder: Beleidsadviseur Groen.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 14:29:50 met de export van 06/02/2020 13:06:10