Home

Financiële ontwikkeling

Vorig jaar november heeft u de Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld. Rekening houdend met de mutaties resulteert dit in het volgende financiële beeld voor 2020:

Totaal beeld   bedragen x € 1.000

Omschrijving

2020

Financiële barometer 2020

Vertrekpunt: saldo Programmabegroting 2020-2023

474 V

Actualisatie - § 2.3

2.358 V

Investeringsfonds - § 2.4

500 V

Algemene uitkering - § 2.5

pm

Subtotaal beschikbare ruimte

3.332 V

Knelpunten 2020 - § 2.2

881 N

Reservering voor financiële problematiek - § 2.1

2.451 N

Totaal financiële barometer

-

 
Voor het lopende jaar voorzien we een aantal incidentele meevallers door de actualisatie 2020. Twee uitschieters zijn de vrijval van kapitaallasten en het vrijvallen van een reservering voor pensioenlasten voor het ambtelijk personeel.

Tegenover de beschikbare ruimte in 2020 staat voor € 0,9 miljoen aan onontkoombare knelpunten. Voorgesteld wordt om de resterende ruimte in deze Financiële Barometer niet in te zetten voor nieuwe beleid of andere knelpunten, maar te reserveren om de weerbaarheid van onze begroting voor de korte termijn te vergroten. De druk op onze buffers neemt immers toe door een toename van ons risicoprofiel en de gevolgen van de coronacrisis. Zodoende ontstaat er een reservering voor financiële problematiek van € 2,5 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 14:29:50 met de export van 06/02/2020 13:06:10