Home

Gevolgen coronacrisis

Het ligt voor de hand om ons af te vragen in hoeverre Ede een klap op kan vangen. Hiervoor kijken we in eerste instantie naar de weerbaarheid van onze begroting in de vorm van de algemene reserve.

Programmarekening 2019

Algemene reserve

19  (norm > € 10 miljoen)

Ratio weerstandsvermogen

1,5 (norm ratio > 0,8)

Bedrijfsreserve grondbedrijf

0    (resultaten 2018 en 2019 naar algemene reserve)

 
Om de berekeningen 'na corona' uit te kunnen voeren op basis van de in de vorige paragraaf uiteengezette situatie hebben we rekening gehouden met een aantal mutaties als weergegeven in onderstaande tabel.

Uitgangspunten doorrekening robuustheid

x € 1 miljoen

Relevante wijzigingen voor algemene reserve na Programmarekening 2019

Inzet algemene reserve meerjarig, zie programmabegroting

-4

In financiële barometer zijn middelen jeugd doorgetrokken in 2022 t/m 2024

5

Doorrekening effecten en risico's corona

Effecten afwikkelen ten laste van resultaat = onttrekking aan algemene reserve

-10

Risico's vragen om verhoging van benodigde weerstandscapaciteit

15

De tabel hieronder laat zien dat we een klap als geschetst in de begrotingsperiode net op zouden kunnen vangen binnen onze bestaande kaders. Als we in echt slecht weer terecht komen hebben we dus al onze ruimte in de buffer nodig en naderen we de grenzen van onze afspraken.

Doorgerekende robuustheid weerstandsvermogen

Algemene reserve

10 (norm > € 10 miljoen)

Ratio weerstandsvermogen

0,8 (norm ratio > 0,8)

Voor de ratio weerstandsvermogen tellen ook de overige algemene reserves en de bedrijfsvoeringsreserves mee als buffercapaciteit. In de berekening zijn deze gelijk gehouden aan de omvang van deze reserves ten tijde van de Programmarekening 2019.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 14:29:50 met de export van 06/02/2020 13:06:10