Home

Bijlagen

 

 

Totaal beeld   bedragen x € 1.000

Omschrijving

2020

Vertrekpunt: saldo Programmabegroting 2020-2023

474 V

Knelpunten   bedragen x € 1.000

Omschrijving

2020

Veilig Thuis

130 N

Edese aanpak stikstof

150 N

Japanse duizendknoop

140 N

Leges reisdocumenten

318 N

Extra onderhoud rijksmonumentale molens

143 N

Totaal

881 N

Actualisatie                                                                                                           bedragen x € 1.000

Omschrijving

2020

Vrijval kapitaallasten

 1.327 V

Vrijval kapitaallasten - inzet voor EPR, raad 9 april 2020

225 N

Onderwijsreserve

 195 V

Erfgoed

 186 V

Beschermd wonen - transformatie vastgoed

800 N

Beschermd wonen - onttrekking reserve BW

 800 V

Thuisondersteuning

 400 V

Schattingscorrectie pensioenontwikkeling ambtenaren

 750 V

Heffing vennootschapsbelasting op inkomsten reclamebelasting

275 N

Totaal

 2.358 V

Investeringsfonds   bedragen x € 1.000

Omschrijving

2020

Generieke korting Investeringsfonds

500 V

Regio Deal Foodvalley

289 N

Behoud, herstel en ontwikkeling biodiversiteit

160 N

Naar een klimaatrobuust Ede

76 N

Verkabeling hoogspanningslijnen

31 N

Totaal

56 N

Reservering financiële problematiek   bedragen x € 1.000

Omschrijving

2020

Reservering t.g.v. algemene reserve

2.451 N

Algemene reserve   bedragen x € 1.000

Omschrijving

2020

Stand 31-12-2019

17.147

Resultaatbestemming jaar t-1

2.745

Stand 01-01-2020 na resultaatbestemming

19.892

Perspectiefnota 2018-2021

1.101

Meerjarenbeleidsvisie 2019-2021

5.029

Programmabegroting 2019-2021

-7.949

Perspectiefnota 2020-2023 

867

Programmabegroting 2020-2023

-167

Programmabegroting 2020-2023 - amendementen

-225

Reservering Financiële Barometer 2020

2.451

Overbruggingsfaciliteit

-169

Saldo per 31 december

20.830

2% norm 

-10.000

Afwijking van bodem

10.830

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 14:29:50 met de export van 06/02/2020 13:06:10